Bülten 2022

Yurtdışındaki Varlıkların Türkiye’ye Getirilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2022-13)

YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ 30.06.2022 TARİHİNE UZATILDI

31 Aralık2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31 Aralık 2021 tarih ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinin  birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, 31.12.2021 tarihinden itibaren 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu maddeler aşağıdadır.

Geçici Madde 93

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31/12/2021 30.06.2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 30.06.2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

……………….

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2021 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 31/12/2021 30.06.2022 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

……….

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022