2022 Yılı Ocak Ayında Tahakkuk Edip Ödenecek Yılık Harçları

BÜLTEN  2021-198

2022 YILI OCAK AYINDA TAHAKKUK EDİP ÖDENECEK YILLIK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ

2022 yılında uygulanacak harçlar, 21.12.2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Harçlar Kanunu’na göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve Ocak ayı içerisinde ödenir (Harçlar kanunu Md.113)

2022 Yılı Ocak ayında tahakkuk edip ödenecek yıllık harçlar ve harç bedelleri aşağıdadır.

HARCIN NEVİ TUTARI
I- İmalat ruhsatları
2.Patent ve faydalı modeller
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.) 290,70 TL
V- Satış ruhsatnameleri
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre)
Nüfusu 10.000′den aşağı yerlerde 64,80 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 168,30 TL
Nüfusu 50.000′den yukarı olan yerlerde 342,40 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar
15. Avcılık belgesi Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 453,50 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 495,60 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) 2.071,80 TL
18.Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 3.463,50 TL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 6.933,60 TL
c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 6.933,60 TL
d)Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000′e kadar olan şehirlerde 2.342,90 TL
Nüfusu 500.000′e kadar olan şehirlerde 4.688,50 TL
Nüfusu 500.000′den yukarı olan şehirlerde 7.033,50 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 5.198,20 TL
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 10.401,00TL
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 20.808,60 TL
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden, 30.344,20 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları
1- Genel antrepo izin belgeleri
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 30.344,20 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden
-İşletme (Her yıl için) 22.540,40 TL
XI- Finansal faaliyet harçları
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 954.611,70 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 954.611,70 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 57.275,70 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 171.829,30 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları için 229.106,50 TL
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 141.452,80 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 141.452,80 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 141.452,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 65.976,90 TL
8-Sigorta şirketleri
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 353.637,90 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 248.912,10 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 141.452,80 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
XIV-Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve  Müşavirlik Ruhsat Harçları
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 115.611,80 TL
bb) Takip eden yıllarda 21.155,20 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75′i
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 57.805,80 TL
bb) Takip eden yıllarda 10.577,30 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75′i
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.
XV-(6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014 Elektrik üretimi lisans harçları:
 
1-Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı(Her yıl için):

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli  ödemeksizin  hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetlerinde  bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri  bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil edilmez.

Binde 15
V- Teknik muayene harçları  
Karayolları Trafik Kanununun;  
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 2.073,90 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 4.156,80 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 10.399,40 TL

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

24.12.2021