Bülten 2021

Cins Değişikliği Harcı Belediyelerce Tahsil Edilecek

BÜLTEN 2021-142

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI BELEDİYELER TARAFINDAN TAHSİL EDECEK

29/07/2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 13/a fıkrası kapsamındaki cins tashihi harcı, Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesi uyarınca, arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskan belgesi) verilmeden önce vergi dairesince tahsil edilmekte iken, 19/6/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle, söz konusu harcın yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile birlikte belediyelerce tahsiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde,

– Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile birlikte belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği,

– Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği

hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.07.2021