Bülten 2021

Menkul Sermaye İradı Beyana Tabi Olma Tablosu

BÜLTEN 2021-63

2021 YILINDA MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANA TABİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA TABLO

Geliri sadece Menkul Sermaye İradı olan mükelleflerin 2021 yılında beyan edeceği Menkul Sermaye İratları için beyan durumunu gösteren tablo aşağıdadır. Mükellefin Menkul Sermaye İradı dışında gelir vergisine tabi başka gelirleri varsa, Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 inci ve 86 ncı maddelerinde yer alan gelirin toplanması ve beyanı ile ilgili hükümlerine uygun uygulama olarak işlem yapması gerekir.

MENKUL SERMAYE İRADININ TÜRÜ BEYAN DURUMU ÖZELLİKLERİ
Mevduat faizleri Beyan Dışı  

Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir

Özel finans kurumlarınca (Katılım Bankası) ödenen kar payları Beyan Dışı
Repo gelirleri Beyan Dışı
01/01/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının faiz gelirleri Beyan Dışı
01/01/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri (Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları dahil) Beyan Dışı
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları Beyan Dışı Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerini içerdiği irat tutarlar Beyan Dışı Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları Beyan Dışı Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları Beyan Dışı İstisna
01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller 2.600 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir Tevkifat ve istisna Uygulanmayan gelirlere ilişkin 2.600 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar  

 

 

2.600 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir

 

 

 

Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 2.600 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri
Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.)
Her türlü alacak faizleri
01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (TL cinsinden) İndirim oranının birden küçük olması dolayısıyla beyan edilecektir. % 85,1 oranında indirim uygulanacaktır.
01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli İndirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutarı 49.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır  

 

 

 

 

 

 

Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 49.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri İndirim oranı uygulanmayacak olup toplam tutarı 49.000 TL’yi aşıyorsa Beyanda bulunulacaktır
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler Toplam tutarı 49.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır
1999-2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kar payları Elde edilen kar payının net tutarına bu tutarın 1/9’u eklenerek bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 49.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
Her türlü hisse senetlerinin kar payları Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 49.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
İştirak hisselerinden doğan kazançlar
Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları

Not: Gelir İdaresi Başkanlığınca 2020 yılında beyan edilecek Menkul Sermaye İratları için hazırlanan “Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi”nden uyarlanmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.02.2021