Bülten 2021

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

BÜLTEN 2021-168

KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA İSTİSNA REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi  istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” yayınlanmıştır.

Sözü edilen rehber bölümleri aşağıdadır.

GİRİŞ

A. TAŞINMAZLARA YÖNELİK İSTİSNALAR

I. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1. Taşınmaz Satış Kazançlarına Uygulanan İstisnanın Kapsamı

2. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasının Amacı

3. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar

4. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasına Konu Olan Taşınmazlar

5. İstisnadan Yararlanabilen Kurumlar

6. İstisnadan Yararlanamayan Kurumlar

7. Kooperatiflerin ve Holding Şirketlerin Durumu

8. İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurma

9. Aktifte Bulundurma Süresinin Hesabında Özellik Arz Eden Durumlar

10. Devir ve Bölünme Hallerinde İktisap Tarihinin Tespiti

11. Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Satışında 2 Yıllık Sürenin Tespiti

12. Kira Sertifikası İhracına Konu Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Satışında 2 Yıllık Sürenin Tespiti

13. İnşa Halindeki Binalarda 2 Yıllık Sürenin Tespiti

14. Gayrimenkul Satış Kazancının Fon Hesabına Alınması ve Burada Tutulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

15. Vergi Ziyaı Ortaya Çıkan Haller

16. Vergi Ziyaı Ortaya Çıkmayan Haller

17. Fon Hesabının İşletmeden Çekilmesi

18. Taşınmazların Para Karşılığı Olmaksızın Devir ve Temliki ile Trampası

19. Taşınmazların Mevcut Borçlar Karşılığında Devredilmesi ile Kamulaştırma İşlemleri

20. Satış Bedelinin Nakit Olarak Tahsil Edilmesi

21. Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satışı Öngörülen Taşınmazlar

22. Grup Şirketleri Arasındaki İşlemler

23. Kazancın Hesaplanmasında Esas Alınacak Bedel

24. İstisna Kazancın Hesaplanmasında Faiz, Komisyon, Kur Farkı ve Vade Farklarının Durumu

II. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

1. Taşınmaz Satışına Uygulanan KDV İstisnasının Kapsamı

2. KDV İstisnasına Konu Olan Taşınmazlar

3. Mütemmim Cüzleri ve Eklentilerin Durumu

4. İstisnadan Yararlanabilen Kurumlar

5. İstisnadan Yararlanamayan Kurumlar

6. Şahsi İşletmelerin Taşınmazları

7. İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurma

8. Aktifte Bulundurma Sürelerinin Hesabında Özellik Arz Eden Durumlar

9. Teslimin Yapıldığı Döneme Kadar İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin Durumu

10. Alış ve Giderlere Ait KDV’nin İndirimi

11. Bağış ve Hibe Şeklinde Yapılan Devir ve Teslimler

12. Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Bünyesinde Bulunan İktisadi İşletmelerin Taşınmazları

B. İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, İNTİ B. İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARINA YÖNELİK İSTİSNALAR

I. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1. İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancına Uygulanan İstisnanın Kapsamı

2. İştirak Hisseleri

3. Rüçhan Hakları

4. Bedelsiz Olarak veya Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen 4. Bedelsiz Olarak veya Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi

5. Aynı Kuruma Ait İştirak Hisselerinin İktisabında 2 Yıllık Sürenin Tespiti

6. Menkul Kıymet Ticareti ile Uğraşılmaması

7. Holding Şirketlerin Durumu

8. Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançların Durumu

9. Taşınmazlara Yönelik Kurumlar Vergisi İstisnası ile İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarına Yönelik İstisna Uygulamasının Benzer Yönleri

II. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

1. İştirak Hisselerinin Satışında Uygulanan KDV İstisnasının Kapsamı

2. İstisnadan Yararlanamayan Kurumlar

3. İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurma

4. Aktifte Bulundurma Sürelerinin Hesabında Özellik Arz Eden Durumlar

5. Teslimin Yapıldığı Döneme Kadar İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin Durumu

6. Alış ve Giderlere Ait KDV’nin İndirimi

7. Bağış ve Hibe Şeklinde Yapılan Devir ve Teslimler

8. Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Bünyesinde Bulunan İktisadi İşletmelerin İştirak Hissesi Satışları

konuları açıklanmıştır.

Sözü edilen broşüre ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

26.10.2021