Bülten 2021

2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

BÜLTEN (2021-24 )

2021 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

31 Aralık 2021 gün ve 31351 (Mükerrer 5) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Müdürlüğünün 66 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2021 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 20,00
b) Beyanname 20,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 40,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 180,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 125.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

30,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

30,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 60,00
7 – Aile cüzdanları 160,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 225,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 200,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 170,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 12,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 16,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 125,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 125,00

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2021