Bülten 2021

2021 Yılında Uygulanacak VUK Hadleri

BÜLTEN 2021-04

2021 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL

KANUNUNDAKİ

HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

29 Aralık 2020  gün ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 522 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2021 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2020 yılı için tespit edilen % 9,11 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1-İlanın Şekli (VUK Md.104)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-İlanın vergi dairesince yapılması 3.300 3.600
3-İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.300-330.000

 

330.000 ve üzeri

3.600-360.000

 

360.000 ve üzeri

2-Tahakkuktan Vazgeçme (VUK.Mükerrer Madde 115)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Tahakkuktan vazgeçme 40 43

 3-Teminat Tutarı (VUK Md.153/A)

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Teminat Tutarı 140.000 150.000

 4- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-Yıllık  
-Alış tutarı 280.000 300.000
– Satış tutarı 390.000 420.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 140.000 150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000 300.000

5-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 1.400 1.500

 6-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 1.400 1.500

 7-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2020 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 220 240
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130 140
3 – İkinci sınıf tüccarlar 67 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50 9
İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 120 130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 30 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,50 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,70 5

8-Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Md.353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2020 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 350 380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000 190.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 350 380
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18.000 19.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180.000 190.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350 380
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 8.500 9.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420 450
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.300

260.000

1.400                280.000      

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800 1.900
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300 1.400

9-Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi hükmüne  uymayanlar için ceza 2020 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300 2.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200 1.300
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600 760
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar    
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300 2.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200 1.300
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600 760
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000 1.900.000

 10-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2020 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2021Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 100.000 109.000

522 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2021