2020 Yılında Elde Edilen Kar Paylarının GV Beyanı

BÜLTEN 2021- 61

2020 YILINDA ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ (TEMETTÜ GELİRLERİ)  BEYANI

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır (GVK.Md.75).

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde hangi gelirlerin menkul sermaye iradı olduğu sayılmaktadır.

Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi kanunu

uygulamasında menkul sermaye iratları içinde  sayılan kar payları aşağıdadır.

a-Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri) (GVK Md.75/1),

b-İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar) (GVK Md.75/2),

c-Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları (GVK Md.75/3),

Tam mükellef kurumlardan elde edilen, yukarıda yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır.

Kar payının yarısından sonra kalan gelirleri toplamı 49.000 TL.yi (2020 yılı gelirleri) aşmıyor ise gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. 49.000 TL.’yi aşıyor ise gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

Mükellefin kar payı gelirleri yanında  başka vergiye tabi gelirlerin(Ticari kazanç, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı vs) bulunması halinde 49.000 TL’nin hesabında bu gelirler de dikkate alınacaktır.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın dağıtımı aşamasında yapılan % 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası ödenecek vergi çıkabileceği gibi iade edilebilir vergi de çıkabilir.

Örnek:

A.şahsı, ……Anonim Şirketinden 2020 yılında sahip olduğu hisse  nedeniyle 170.000 TL net kar payı almıştır. A. Şahsının yıllık gelir vergisi beyanı:

Net kar payı 170.000 TL
Brüt kar payı (Net kar payı 170.000/(1-0,15) tevkifat oranı) 200.000 TL
Beyan edilecek kar payı (200.000/2) 100.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi  (100.000 TL GV tarifesine göre hesaplanır)   22.470 TL
Kar dağıtımı sırasında tevkif edilen (200.000*0,15)   30.000 TL
İadesi gereken gelir vergisi (30.000-22.470)     7.530 TL

Not. Bu mükellefin brüt kar payının yarısı 49.000 TL.nin altında kalsaydı gelir vergisi beyannamesi verilmeyecekti.

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden bazı indirimler de yapılabilmektedir. İndirilecek giderler, Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinde ve diğer kanunlarda sayılmıştır. Bunlara örnek olarak aşağıda belirtilen indirimleri gösterebiliriz.

– Hayat/Şahıs sigorta primleri,

– Eğitim ve sağlık harcamaları,

– Bağış ve yardımlar,

– Sponsorluk harcamaları,

– Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

– Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı

yapılan nakdi bağış ve yardımlar,vs.

Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Kar payına gelirine ilişkin gelir vergisi beyannameleri (kar payı gelirinin yanında başka beyana tabi gelirin bulunduğu gelir vergisi beyannameleri dahil)1 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde elde edilen  gelirlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2021 yılının Mart ayının otuzbirinci günü akşamına kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

– Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,

– Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine kağıt ortamında,

– 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek

mensupları ile sözleşme imzalanarak e-Beyanname sisteminden,

verilebilir.

Beyanname üzerinde ödenecek vergi çıkması halinde vergi 2021 Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksitte ödenebilecektir.

Yukarda yer alan örnekte olduğu gibi iade edilecek gelir vergisi çıkması halinde, 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan standart  iade talep dilekçeleri ile ilgili vergi dairesinden istenebilecektir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

26.02.2021