Bülten 2021

2021 Yılında Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesine Ek Mali Tablo Ekleme

BÜLTEN 2021-27

EK MALİ TABLO DÜZENLEME VE GELİR İLE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLEME ZORUNLULUĞU

1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Mali Tablolar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1.Bilanço

2.Gelir Tablosu

3.Satışların Maliyeti Tablosu

4.Fon Akım Tabloları

5.Nakit Akım Tablosu

6.Kâr Dağıtım Tablosu

7.Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Aynı tebliğe göre, bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

3 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde, ek mali tabloların düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde, aktif toplamı ve net satışlarının toplamının belirli bir haddi aşması kriteri getirilmiştir.

Buna göre, kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirlenen haddin altında kalan işletmeler ek mali tabloları düzenlemek zorunda değillerdir. Aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirlenen  haddi aşan işletmeler ise temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemek mecburiyetindedirler.

8 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde, aktif toplamı veya net satışları belirli haddi aşan mükelleflerin temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemeleri ve bu tablolardan “Kar Dağıtım Tablosu”nu verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine eklemeleri gerekmektedir.

10 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde, 2000 yılı için bu hadler yeniden belirlenmiş ve takip eden yıllarda Bakanlık ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 50  lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liraya yükseltilecektir.

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı   56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemeleri ve 2020 yılında verdikleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri gerekmiştir.

2021 yılında yeniden değerleme hadleri dikkate alındığından aktif toplam ((25.370.800*%9,11)+ 25.370.800=) 27.682.100 TL  veya net satışlar toplamı ((56.379.100* %9,11) +56.379.100=)  61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemeleri ve 2021 yılında verdikleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri gerekmektedir.

Bu kurallara uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/6 ncı maddesi gereğince 2021 yılı için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 9.000 TL’dır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

03.01.2021