Bülten 2020

İzaha Davet İle İlgili 519 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2020-144

İZAHA DAVET İLE İLGİLİ 519 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup bu müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemekte veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

Öte yandan, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi yeniden düzenlenmiş, mezkur madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır. Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının % 5’ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 30 Temmuz 2020 gün ve 31201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 519 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İzahata Davet ile ilgili açıklamalar yapılmış ve daha önceki bu konudaki 482 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kalkmıştır.

Yeni Genel Tebliğ  başlıkları aşağıdadır.

1.Giriş ve Amaç

2.Yasal Düzenlemeler ve Dayanak

3.Ön Tespit

3.1. Ön Tespitin Şartları

3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması

3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması

4.Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu

4.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu

4.2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu

4.3. Komisyonun Görev ve Yetkileri

5.İzaha Davet

5.1. İzaha Davetin Kapsamı

5.2. İzaha Davet Yazısı

5.3. İzahın Değerlendirilmesi

5.3.1. İzahın Değerlendirilmesi Sonucu Vergi Ziyaına Neden Olunmadığının Tespit Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler

5.3.2. İzahın Değerlendirilmesi Sonucu Vergi Ziyaına Neden Olunduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler

5.3.3. Mükellefin İzahta Bulunmadığı Durumda Yapılacak İşlemler

6.Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İlişkin Yapılan Ön Tespitler

6.1. Kapsam

6.1.1. SMİYB Toplam Tutarının İlgili Haddi Aşmaması

6.1.2. Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılmaması

6.1.3. İlgili Had ile Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılması

6.1.4. Ön Tespitlere İlişkin Tutarların Birlikte Değerlendirilmesi

6.1.5. Ön Tespit Şartlarının Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi

6.1.6. Katma Değer Vergisi Mükellefleri Açısından Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi

6.1.7. KDV Mükellefiyeti Bulunmayanlarda Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi

6.1.8. Toplam Mal ve Hizmet Alışları ya da SMİYB Toplam Tutarının Net Olarak Tespit Edilememesi

6.2. SMİYB Ön Tespit Yazısı

6.3. SMİYB Ön Tespit Yazısının Tebliği Üzerine Beyanname Verilmesi ve Ödemede Bulunulması Halinde Yapılacak İşlemler

7.Diğer Hususlar

7.1. İndirimli Ceza Koşullarını Taşımayanların Vereceği Beyanname Açısından Ceza Uygulaması

7.2. 30 Gün İçinde Ödeme Yapılmaması

7.3. Uzlaşma Başvurusu

7.4. İzahın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesi

8.Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

9.Yürürlük

10.Yürütme

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.08.2020