Bülten 2020

2020 Yılı Mali Tatil Vergi Uygulamaları

BÜLTEN 2020-132

2020 YILI MALİ TATİL VERGİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun 1 nci maddesine göre mali tatil;

“Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

…………….

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen  beş gün  içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün  mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

Bu kanun ve bu kanuna ilişkin olarak yayınlanan Genel Tebliğlere göre 2020 yılı Mali Tatil uygulamaları aşağıdaki gibi olacaktır.

Uzayan Süreler

Yukarıdaki hükme göre, mali tatil 2020 yılı için 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle;

A-Kanuni ve idari yükümlülükler

a-1 Temmuz 2020 ila 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 Temmuz 2020 Pazartesi (dahil) tarihine kadar,

b-21 Temmuz 2020 Salı ila 25 Temmuz 2020  Cumartesi (Bu tarih tatile rastladığından)  tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 27 Temmuz 2020 Pazartesi (dahil) tarihine kadar,

yerine getirilmiş olması halinde, süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

B-Beyannameler

a-Beyanname Verme Süresi

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine (1 Temmuz 2020-20 Temmuz 2020) vergilere ilişkin beyannameler 2020 yılı için 27 Temmuz 2020 Pazartesi (dahil) tarihine kadar uzamış sayılacaktır.

Verilme süresi 21 Temmuz 2020 Salı ila 25 Temmuz 2020 Cumartesi (Bu tarih tatile rastladığından) tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannameler 27 Temmuz  2020 Pazartesi (dahil) verilebilecektir.

b-Ödeme Süresi

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

C-Mali Tatil Kapsamında Olmayan Mükellefiyetler

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

D-Diğer Yükümlülükler

a-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2020 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

b- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler mali tatil süresinde ise başvuru süresi mali tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2020 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

c- Son günü malî tatile rastlayan devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2020 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

E-İşlemeyen Süreler

a-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

b-Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

c-Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

d-Mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi  mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitiminden sonra kalan süre kadar devam etmektedir.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri  her yıl 20 Temmuzdan  31 Ağustosa kadar çalışmaya arar verirler. Vergi mahkemelerinde dava açma süreleri bu ara verme süresine rastlarsa ara verme süresinin sona erdiği tarihi  takip eden 7 gün içinde dava açılabilir.

Dava açma süresi, mali tatile gelmekle  birlikte dava açma süresi adli tatil zamanı içine de giriyorsa adli tatilin sonu olan 31 Ağustosu takip eden  7 gün içinde dava açılabilir.

Mali tatilde vergi dava açma süresi uzamakta, istinaf ve Danıştay’da itiraz ve temyiz süreleri uzamamaktadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 30.06.2020