Bülten 2020

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Broşür

BÜLTEN 2020-105

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HAKKINDA BROŞÜR

Hukukumuzda tebligata ilişkin temel esasları düzenleyen genel kanun 7201 sayılı Tebligat Kanunu’dur. 7201 sayılı Kanun’un 51 inci maddesinde, mali tebliğlerin kendi kanunlarında açık hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı açıklanmıştır.

Özelliği nedeniyle, vergilendirmeyle ilgili tebligat hükümleri genel kanun hükümlerinden farklı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanun’da düzenlenmiştir.

Bu nedenle vergilendirme işlemlerine ilişkin belgelerin tebliğinde 213 sayılı Kanun, bu Kanun’da hüküm bulunmaması hâlinde ise 7201 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekir.

213 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre tebliğ “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.”

Dijital dönüşüm ortamında yaşadığımız bu dönemde, Maliye Bakanlığı da e-uygulamalara  hızlı geçişler yapmıştır. Bunlardan biri  de e-tebligattır. Bu şekilde yapılacak tebligatlar, süratli, etkin ve daha az masraflı yapılabilecektir.

Vergi Usul Kanunumuzda, mevcut genel tebligat hükümleriyle birlikte e-tebligat hükmü de bulunmakta ve uygulanmaktadır.

Bu Broşürde;

6009 sayılı kanunla 01.08.2010 tarihi itibariyle uygulanmak üzere yürürlüğe giren, Elektronik ortamda tebliğ başlıklı Madde 107/A hakkında ve bu madde açıklamalar olan 456 ve 511 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri hakkında bilgi verilmiştir.

Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Broşür için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,11.05.2020