Bülten 2020

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 2019 Yılı Kazançlarına Ait Vergi Levhası Alma Zamanı

BÜLTEN ( 2020-108)

 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 2019 YILI KAZANÇLARINA AİT VERGİ LEVHASI ALMA ZAMANI

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre;

A-Gelir Vergisi mükelleflerinden;

  1. Ticari kazanç sahipleri (Basit usulde ticari kazanç sahipleri dahil),
  2. Zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış olanlar)
  3. Serbest meslek erbabı,

B-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden;

  1. Anonim şirketler,
  2. Limited şirketler,
  3. Eshamlı komandit şirketler,

-2019 yılı gelirlerinin yazılı olduğu vergi levhasını internet vergi dairesinden 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar (31 Mayıs tatil gününe rastladığından) yazdıracaklardır.

(31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu Sirküleri-125 ile 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu Sirküleri-127 ile 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.)

-518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu gereğince İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında;

a-65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),

b-Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),

c-Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV veya muhtasar gibi beyannameleri ve bildirimleri (a) veya (b) bendi kapsamında bulunan meslek mensuplarınca verilen mükellefler,

22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olacaktır.

Bu mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle ertelenecek vergi beyan, bildirim ve ödeme süreleri 22/3/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu durumda olan vergi levhası yazdırmak zorunda olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri Maliye Bakanlığınca bir başka tarih belirlenmediği takdirde beyanname verme tarihinde vergi levhalarını yazdıracaklardır.

Yazdırılan vergi levhalarının; asılma zorunluluğu olmayıp yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2020 yılı için 350 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,15.05.2020