Bülten 2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği

BÜLTEN 2020-71

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA

GENEL TEBLİĞİ

7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunun ilk yedi maddesi,  Dijital Hizmet Vergisi Kanunu hükümlerini kapsamaktadır.

20 Mart 2020 gün ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından  Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi kanununun uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi  yer almıştır.

Genel Tebliğdeki açıklamalar, aşağıdaki başlıklar altındadır.

I- VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU,
MUAFİYET VE İSTİSNALAR

A-VERGİNİN KONUSU 

1.Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri

2.Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetler

3.Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri

4.Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri

B-TANIMLAR

C-MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1.Mükellef

2.Vergi Sorumlusu

Ç-MUAFİYET VE İSTİSNALAR

1.Muafiyet

2.Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü

3.İstisnalar

4.İstisna ve Muafiyetlerin Sınır

II- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE HESABI

A-MATRAH

B-VERGİNİN ORANI VE HESABI

C-TARH İŞLEMLERİ

III- VERGİLENDİRME DÖNEMİ, VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ İLE VERGİ GÜVENLİĞİ

A-VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B-VERGİNİN BEYANI

1.Beyan Esası ve Beyannamenin Verilme Zamanı

2.Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

C-TARH İŞLEMLERİ

1.Tarh Yeri

2.Tarhiyatın Muhatabı

Ç-VERGİNİN ÖDENMESİ

D-VERGİNİN GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLMESİ

E-YETKİ

F-DÜZELTME

G-VERGİ GÜVENLİĞİ

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 20.03.2020