Bülten 2020

311 Seri Nolu GV Genel Tebliği

BÜLTEN 2020-115

7194 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN 311 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ BÖLÜMLERİ

27 Mayıs 2020 gün ve 31117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 311 Sayılı Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de, aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.

1-Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması (GVK Md.18),

2-Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna (GVK Md.(23/10),

3-Hakemlere Ödenen Ücret İstisna (GVK Md.29/4),

4-Binek Otomobillerin Giderlerinin Vergi Matrahından İndirilebilmesi (GVK Md.40/1-5-7, 68/4-5),

5-Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında kur farkı istisnası (GVK Md.81/5),

6-Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi (GVK. Md.86/1-b),

7-Vekalet Ücretlerine İlişkin Tevkifat Uygulaması (GVK Md. 94/3),

8-Yeni Gelir Vergisi Tarifesi(GVK Md.103) ,

9-Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi (Geç. Md.72),

Bu bölümlerde, yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar ile açıklamalara yer verilmiştir.

311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İçin Tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 27.05.2020