Bülten 2020

Geri Kazanım Katılım Payı ve Beyanı

BÜLTEN 2020-52

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI VE BEYANI

Geri kazanım katılım payı, 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı,

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ise plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Başkanlık tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameyi,

ifade eder.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 4 Nisan 2019 gün ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No.1)” de  2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmiş ve uygulaması 01.01.2019 tarihinden itibaren başlanmıştır.

5 Şubat 2020 gün ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) içinse geri kazanım katılım payı uygulaması 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerin geri kazanım payı, 2020 yılı için 25 Ocak 2020 gün ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Ocak 2020 gün ve 2063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Beyan Dönemleri;

a-Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b-Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a-Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b-İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c-Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

d-Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

b-Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

Mahsuplaşma

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler.

Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,07.02.2020