Bülten 2020

2020 Yılında Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatma Kapsamında Olan ve Olmayan Mükellefler

BÜLTEN(2020-34)

2020 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2020 yılında bu hadler belirlenmediği için, 2020 yılında uygulanan hadler 2019 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 22,58 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2020 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2020 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-2020 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN 2018  YILI DEFTER BİLGİLERİ

  2017

TL

2018

TL

2019

TL

AKTİF TOPLAM 8.012.000 9.913.000 12.151.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI 16.019.000 19.820.000 24.295.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri  aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu hadleri aşan mükellefler beyannamelerini YMM’lere tasdik ettirebilirler.


B-2020 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERİN DEFTER  BİLGİLERİ

1 II. SINIF TACİRLERDEN 2017

TL

2018

TL

2019

TL

a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 268.000 332.000 407.000
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 134.000 166.000 203.000
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 268.000 332.000 407.000
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 187.000 231.000 283.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde

belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına 

imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2011 Yılı yeniden değerleme oranı  % 10,26

2012 Yılı yeniden değerleme oranı  %   7,80

2013 Yılı yeniden değerleme oranı  %   3,93

2014 Yılı yeniden değerleme oranı  %  10,11

2015 Yılı yeniden değerleme oranı %   5,58

2016 Yılı yeniden değerleme oranı %   3,83

2017 Yılı yeniden değerleme oranı %  14.47

2018 Yılı yeniden değerleme oranı %  23.73

2019 Yılı yeniden değerleme oranı %  22,58

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020