Bülten 2019

Bülten 2019-55 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvil, Kira Sertifikası İle Mevduat Faizlerinin Yeniden Belirlenen Tevkifat Oranları

BÜLTEN 2019-55

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN TAHVİL, KİRA SERTİFİKASI İLE MEVDUAT FAİZLERİNİN YENİDEN BELİRLENEN TEVKİFAT ORANLARI

21 Mart 2019 gün ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan kanunların mezkür maddeleri gereğince karar verildiği, belirtilmiştir.

– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat nispetleri,

– 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde döviz cinsinden elde edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat nispetleri,

yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca, yine bu Kararla, BSMV nispetleriyle ilgili olarak varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV nispeti yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız