Bülten 2019

Bülten 2019-33 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BÜLTEN 2019-33

7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

18 Ocak 2019 gün ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun 68 madde, 1 yürürlük maddesi ve 1 yürütme maddesi olmak üzere 70 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunla 38 Kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamede olmak üzere 40 mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik yapılan  vergi kanunları: 1 madde Gider Vergileri Kanunu, 3 madde Gelir Vergisi Kanunu, 4 madde Katma Değer Vergisi Kanunu, 2 madde Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 1 madde Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere 11 maddedir.

7161 sayılı Kanunun hangi kanunlarda, hangi maddelerde değişiklik yapıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7161 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/ Kaldırılan Maddeler
1 2644 Tapu Kanunu 21
2 6802 Gider Vergileri Kanunu 29
3,4,5 193 Gelir Vergisi  Kanunu 23,29,76
6 211 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 65
7,8 657 Devlet Memurları Kanunu 36,Geç.Md.46
9,10 926 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 124,Geç.Md.45
11 1173 Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun 3
12 2547 Yüksek Öğretim Kanunu Geç. Md.79
13,14, 15 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Ek Md.71,Ek Md.178,  Ek Md.199
16 2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu 6
17, 18,19, 20 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 13, 24,Geç. Md.35, Geç.Md.37
21,22 4059 Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Değişen İsim: “Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”

1, Ek Md. 4

23,24 4342 Mera Kanunu 14,30
25 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu 50
26 4457 Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun 22
27 4603 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Ek Md.2
28 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanun 20/A
29, 30, 31 4734 Kamu İhale Kanunu 3, 10, Ek 11
32 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geç.Md.4
33, 34, 35, 36 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 4,7, 7/A, 16
37,38 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Liste, Geç. Md.8
39 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu II Sayılı Cetvel,
40, 41, 42 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 3, 81, Ek Md.19
43 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Geç.Md.9
44 5523 Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 10
45 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 16/A
46 5684 Sigortacılık Kanunu Ek Md.4
47 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 6
48 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 23
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 6004 Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 10, 11, 15, 16, 17, 18, Ek Md.1
56 6098 Türk Borçlar Kanunu
57 6107 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun 13
58 6114 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun 10
59 6217 Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geç.Md.2
60,61 6305 Afet Sigortaları Kanunu 6, 7
62 6461 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 5
63 7060 Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 3
64,65 7068 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun 8, Geç. Md.8
66 633 Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ek Md.3
67, 68 655 Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 15, Geç.Md.10
69 Yürürlük Bu Kanunun;

a) 3 üncü, 4 üncü, 17 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) bendi ve 41 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 5 inci, 10 uncu maddesiyle 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik, 56 ncı ve 59 uncu maddeleri 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 25 inci maddesi yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 30 uncu maddesi ile değiştirilen 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi yayımı tarihinden itibaren on dört ay, diğer hükümleri ise dört ay sonra,

d) 42 nci maddesi yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

70 Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

İlgili Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

 

İstanbul,20.01.2019