Bülten 2019

Bülten 2018-34 7161 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2019 -34

7161 SAYILI KANUN İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

18 Ocak 2019 gün ve  30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler aşağıdadır.

1-Ücretlerde İstisna

Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesi ücret istisnası ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 7161 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi  ile  23 ncü maddenin birinci fıkrasına eklenen 1 şubat 2018 tarhinde yürürlüğe girecek 17 nci bent ile aşağıda belirtilen pilot ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin  gerçek safi değerinin %70’i vergiden istisnadır.

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.).”

2-Teşvik İkramiye ve Mükafatları

Gelir Vergisi Kanununun  Teşvik İkramiye ve Mükafatları ile ilgili 29 ncu maddesinde, teşvik gayesiyle verilen bazı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisinden müstesna tutulmuştur. Aşağıda yer alan değişen bendeki “diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri” ifadesi eklenmiştir.

Bu hüküm, 01.02.2019 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

MADDE 4- 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

3-Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

Bu istisna, 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihi yerine  31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmez, bu kazançlar verilecek beyannamelere dahil edilmez.

MADDE 5- 193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.01.2019