Bülten 2019

Bülten 2019-32 2019 Yılında Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatma Kapsamında Olan ve Olmayan Mükellefler

BÜLTEN(2019-32)

2019 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2019 yılında bu hadler belirlenmediği için, 2019 yılında uygulanan hadler 2018 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2019 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2019 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-2019 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN 2018  YILI DEFTER BİLGİLERİ

  2016

TL

2017

TL

2018

TL

AKTİF TOPLAM 6.999.000 8.012.000 9.913.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI 13.994.000 16.019.000 19.820.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri  aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu hadleri aşan mükellefler beyannamelerini YMM’lere tasdik ettirebilirler.


B-2019 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERİN DEFTER  BİLGİLERİ

1 II. SINIF TACİRLERDEN 2016

TL

2017

TL

2018

TL

a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 234.000 268.000 332.000
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 117.000 134.000 166.000
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 234.000 268.000 332.000
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 163.000 187.000 231.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2011 Yılı yeniden değerleme oranı  % 10,26

2012 Yılı yeniden değerleme oranı  %   7,80

2013 Yılı yeniden değerleme oranı  %   3,93

2014 Yılı yeniden değerleme oranı  %  10,11

2015 Yılı yeniden değerleme oranı %   5,58

2016 Yılı yeniden değerleme oranı %   3,83

2017 Yılı yeniden değerleme oranı %  14.47

2018 Yılı yeniden değerleme oranı %  23.73

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2019