Bülten 2019

Bülten 2019-06 2019 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Ceza Miktarlarından Bazıları

BÜLTEN (2019-06 )

2019 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL

KANUNUNDAKİ

HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

31 Aralık 2018  gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 504 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2019 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2018 yılı için tespit edilen %23,73 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2018 Yılında

Uygulanan

Miktar (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1-Yıllık  
-Alış tutarı 190.000 230.000
– Satış tutarı 260.000 320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000 120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 230.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2018 Yılında

Uygulanan  Miktar (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 1.000 1.200

 3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2018 Yılında

Uygulanan  Miktar (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 1.000 1.200

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2018 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 148 180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90 110
3 – İkinci sınıf tüccarlar 45 55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 7
İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 80 98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 55
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21 25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20 3,90

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2018 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240 290
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000 148.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 290
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000 14.800
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000 148.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240 290
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700 7.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 900

180.000

 1.100

 220.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200 1.480
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 1.100

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2018 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2019 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 1.900
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 980
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 490
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000 1.480.000
     

5-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2018 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2019 Yılında

Uygulanan

Miktar(TL

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 57.000 70.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2019