Bülten 2019

Bülten 2019-07 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi

BÜLTEN 2019-07

2019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

31 Aralık 2018 gün ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Aralık 2018 gün ve 537 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisinde yer alan tarifelerdeki taşıtların 2019 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarının 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilan edilen %15,9 oranında yeniden değerleme oranında yeniden belirlenmiştir,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 31 Aralık 2018 gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2019 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklanmıştır.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır
Numaras
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 46.300’ü aşmayanlar 1 861 600 336 254 90
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar 2 946 660 369 280 99
81.100’ü aşanlar 3 1.033 720 403 305 108
1301 – 1600 cm³ e kadar 46.300’ü aşmayanlar 4 1.499 1.124 652 461 177
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar 5 1.649 1.236 717 506 194
81.ü00’ü aşanlar 6 1.799 1.349 782 552 212
1601 – 1800 cm³ e kadar 115.900’ü aşmayanlar 7 2.911 2.276 1.339 817 317
115.900’ü aşanlar 8 3.176 2.482 1.462 892 346

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ıgeçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ıgeçen fakat 15 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ıgeçen fakat 40 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ıgeçen fakat 60 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ıgeçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 1.029 680 333
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.372 856 509
  1901 cm³ ve yukarısı 2.075 1.372 856
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 2.597 1.551 680
  26 – 35  kişiye kadar 3.114 2.597 1.029
  36 – 45  kişiye kadar 3.466 2.940 1.372
  46 kişi ve yukarısı 4.157 3.466 2.075
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 923 613 301
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.867 1.083 613
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.805 2.334 923
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 3.114 2.645 1.241
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 3.742 3.114 1.867
   20.001 kg ve yukarısı 4.681 3.742 2.175

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ıgeçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

vergilendirilecektir.

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 (IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 17.378 13.896 10.420 8.334
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 26.072 20.852 15.639 12.510
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 34.768 27.813 20.852 16.683
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 43.464 34.768 26.072 20.852
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 52.160 41.725 31.290 25.028
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 60.855 48.681 36.506 29.197
  20.001 kg ve yukarısı 69.548 55.633 41.725 33.379

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları % 25 oranında uygulanır.

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 861 600 336 254 90
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.499 1.124 652 461 177
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.647 2.068 1.218 742 288
1801 – 2000 cm³ e kadar 4.170 3.211 1.888 1.124 443
2001 – 2500 cm³ e kadar 6.253 4.540 2.837 1.695 671
2501 – 3000 cm³ e kadar 8.720 7.585 4.739 2.549 936
3001 – 3500 cm³ e kadar 13.279 11.948 7.197 3.592 1.318
3501 – 4000 cm³ e kadar 20.878 18.028 10.617 4.739 1.888
4001 cm³ ve yukarısı 34.170 25.624 15.175 6.820 2.647

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;  (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ıgeçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.01.2019