Bülten 2019-104 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Tebliğlerinin Yanı Sıra Vergi Denetim Kurulu ve Mal Müdürlüğüne Ait Tebliğlerin Yapılmasına Aracılık Edecektir

BÜLTEN 2019-104

GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ TEBLİĞLERİNİN YANI SIRA VERGİ DENETİM KURULU VE MAL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEBLİĞLERİN YAPILMASINA ARACILIK EDECEKTİR

19 Ekim 2019 gün ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456) nde Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511)” ile;

Vergi dairesi müdürlüklerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da 213 sayılı Kanun kapsamında hazırladıkları belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edebilecektir.

Ayrıca yapılan düzenleme ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmışlardır.

Elektronik tebligat sistemi kapsamına alınan mal müdürlüğüne bağlı  mükelleflerden 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları mal müdürlüğüne ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda; kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bağlı oldukları mal müdürlüğüne  31.12.2019 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunmaları  gerekmektedir.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,21.10.2019