Bülten 2019

Bülten 2019-35 7161 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2019 -35

7161 SAYILI KANUN İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

18 Ocak 2019 gün ve  30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yapılan Katma Değer Vergisi değişiklikler aşağıdadır.

1-Yenilenebilir ve Diğer enerji Tesisleri ve Bazı Kitap ve Süreli Yayın Teslimleri

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 ncü maddesi “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” sı ile ilgilidir.

MADDE 17- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eklenen hükümle bent,  aşağıdaki şekilde olmuştur. Eklenen hüküm 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Maddeye eklenen n bendi aşağıdadır. Bu hüküm 01.02.2019 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

2-Kur Farkları

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24 cü Maddesi matraha dahil unsurlarla ilgilidir.

MADDE 18- 3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre ilgili bend aşağıdadır. Bu hüküm, 18.01.2019 tarihinde yürürlükte olacaktır.

c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

3- Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama Usul ve Esasları Belirlenen ve Sınırları ve Koordinatları Gösterilen Alanda Yapılacak İyileştirme, Yenileme ve Dönüşüm Projeleri Kapsamında, Trampa Yolu İle Kamulaştırılan Taşınmazların Hazineye Devir ve Teslimi İşlemleri. 

MADDE 19- 3065 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre değişen madde aşağıdadır. Değişen tarihler 18.01.2019 tarihten itibaren yürürlüktedir.

Geçici Madde 35

6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.

4-İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında; Asgari 50 Milyon Türk Lirası Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri 

MADDE 20- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Değişen madde aşağıdadır. Değişen tarihler 18.01.2019 tarihinde yürürlüktedir

Geçici Madde 37

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.01.2019