Bülten 2018

Bülten 2018-81 Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar ile İlgili 495 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-81

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALAR İLE İLGİLİ 495 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar ile ilgili 495 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 25 Mayıs 2018 gün ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No:495)’de, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanununun 280/A maddesinde, “Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilir.

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir.

Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır.

Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Söz konusu yabancı paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir.

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Bu hükümle ilgili olarak, yayım tarihi olan 25.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren genel Genel Tebliğde;

-Uygulamadan yararlanmanın şartları

-Sermaye olarak konulmak üzere yurtdışından getirilen yabancı para

-Yurtdışından sermaye olarak getirilen yabancı paranın hesaplara alınması

-Yatırım teşvik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunulması

-Madde kapsamına giren yabancı paraların mukayyet değeri ile değerlenmesi

-Madde kapsamına giren yabancı paraların 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesi uyarınca değerlenmesi

-Sermaye olarak konulan yabancı paranın yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunması

-Sermaye olarak konulan yabancı paranın yatırım teşvik belgesi haricinde sarf olunması

-Özel fon hesabında biriken kur farkları

-Diğer hususlar

-Cezai müeyyide

Konularında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.05.2018