Bülten 2018

Bülten 2018-37 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 492

BÜLTEN 2018-37

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 492

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 28 Şubat 2018 gün ve 30346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu genel Tebliğ yayım tarihi olan 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a-Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b-e–Devlet şifresi bulunan,

c-Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi şifresi edinme

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler ve tüzel kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir.

a-Bu kişilerin, bu Tebliğin EK-1’indeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

b-İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, bu Tebliğin EK-2’sindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak üzere, bu Tebliğin eklerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi ile ilgili vergi dairesine bildirimde bulunan kişilere vergi dairesince, müracaat anında Sistemden üretilecek interaktif vergi dairesi şifresini ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

a-Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,

b-Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

c-Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,

ç-Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

d-Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

e-Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

d-Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,

e-Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,

f-Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını,

elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler

1Aşağıda yer alan işlemleri, dileyen kişilerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır:

a-Borç ödeme,

b-e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

c-Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

ç-Uzlaşma talebinde bulunulması,

d-Mükellefiyet durum yazısı alınması,

e-Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

f-Özelge talep edilmesi,

g-İşe başlama bildiriminde bulunulması,

ğ-Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

h-İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

ı-İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

i-İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

j-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,

k-Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

l-Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

m-Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

n-Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

2-Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde ancak şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Daha fazla bilgi için ilgili genel tebliğe ulaşabilirsiniz.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.03.2018