Bülten 2018

Bülten 2018-54 7013 Sayılı Kanunla 4760 Sayılı Özel Tüketim Kanununda Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2018-54

7103 SAYILI  KANUNLA 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

27.03.2018 gün ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 94 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunun 8’i vergi kanunları ile ilgili olup,  41 adet kanunda düzenlemeler yapılmaktadır.

7103 sayılı Kanunun 56,57,58,59,60,61,62,88 ve Geçici 1 inci maddeleriyle, 4760 sayılı sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklik aşağıdadır.

MADDE 56- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Değişen listeler aşağıdadır.

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 57- 4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” ibaresi eklenmiştir.

Diğer istisnalarla ilgili 7 nci maddede yer alan mallar vergiden müstesnadır. Değişen bu bent aşağıdadır.

4.(IV) sayılı listedeki 9302.00 “9302.00.00.00.00” ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 58- 4760 sayılı Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişen 7/A maddesi aşağıdadır

Madde 7/A

Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 59- 4760 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.”

Sözü edilen madde aşağıdaki gibi olmuştur

Verginin tecili
Madde 8

1.Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

2.İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

“İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.”

3.(III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 60- 4760 sayılı Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 9/A – Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihini izleyen aybaşı olan 1 Nisan 2018 dir.)

MADDE 61- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “belirlenen oranları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını” ibaresi eklenmiş ve “mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Oran veya tutar
Madde 12

1.Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

2.Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b)(III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları “ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını” bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,

d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, % 25’e kadar artırmaya,

e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,

Yetkilidir.

3.(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

4.(I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 62- 4760 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici madde aşağıdaki gibi olmuştur.

Geçici Madde 5

31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan  2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.

(Bu maddenin yürürlük tarihi kanunun yayım tarihi olan 27 Mart 2018 tarihidir.)

MADDE 88- 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “herhangi birine teslim eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya söz konusu taşıtlardan 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alanları doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden” ibaresi, “hurdaya çıkarılan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da ihraç edilen” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1

(1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden “veya söz konusu taşıtlardan 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alanları doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden” gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 “31/12/2019” tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

(2) Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018  “31/12/2019” tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

(3) Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 “31/12/2019” tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti hâlinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki hâlinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

(5) Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hâle getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır.

(6) Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.

(7) Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri hâller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Eklenen Madde

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Bakanlar Kurulunca söz konusu araç için tespit edilen tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bu madde hükümlerinden faydalanamaz.

(4) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

(5) Bu madde kapsamında ihraç edilen aracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci, 169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemez.

(6) Bu madde hükümlerinden haksız olarak faydalanılması halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi faydalanandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

(7) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan tutarı; sıfıra kadar indirmeye, aracın hurdaya çıkarılması veya ihraç edilmesi durumuna göre farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda aranılacak nitelikleri belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

 

EKLİ LİSTELER

(1) Sayılı Cetvel

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

 

Vergi Tutarı (TL)

 

Birimi

(Hafif yağlar ve müstahzarları)
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2,5000 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 2,5000 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar                                                                                                                   2,1500 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.12.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,3765 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.12.45.00.13 Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 2,3765 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.12.45.00.18 Diğerleri 2,3765 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,4985 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.12 Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 2,4985 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
  (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.18 Diğerleri 2,4985 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar                                                                                                                              2,1800 Litre
  (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                                                                                           2,1800 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 2,5000 Litre
  (Kerosen)
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı 2,5000 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
2710.19.43.00.11 Motorin                                                                                                                                                1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
2710.19.43.00.17 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
2710.19.43.00.29 Diğerleri                                                                                                                                                                                                                             1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
2710.19.46.00.18 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
2710.19.46.00.29 Diğerleri 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.47.00.18 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.47.00.19 Diğerleri 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
2710.19.48.00.11 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7245 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
2710.19.48.00.18 Diğerleri 1,7245 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
2710.20.11.00.11 Motorin 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
2710.20.11.00.19 Diğerleri 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
2710.20.15.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
2710.20.17.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler 1,7945 Litre
  (Gaz oiller)
2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler 1,7245 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar                                                                                            

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

1,7245 Litre
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.62.00.10 Kalorifer Yakıtı 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.62.00.11 Fuel oil 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.62.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
2710.19.62.00.39 Diğerleri 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
2710.19.64.00.10 Kalorifer Yakıtı 0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
2710.19.64.00.11 Fuel oil  0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
2710.19.64.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
2710.19.64.00.39 Diğerleri 0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)
2710.19.68.00.11 Yüksek kükürtlü fuel oil 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)
2710.19.68.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)
  (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)
2710.19.68.00.39 Diğerleri 0,2240 Kilogram
  (Fuel oiller)
2710.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler 0,4760 Kilogram
  (Fuel oiller)
2710.20.35.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler                                                                                      0,2370 Kilogram
  (Fuel oiller)
2710.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler 0,2240 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                                                                                       2,5000 Kilogram
  (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
  (Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                
  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 Metreküp
  Diğerleri 0,0230 Metreküp
  (Sıvılaştırılmış)
2711.12 Propan                                                                                                                                       1,7780 Kilogram
  (Sıvılaştırılmış)
2711.13 Bütan                                                                                                                                              1,7780 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 1,7780 Kilogram  
  Diğerleri 1,7780 Kilogram  
  (Gaz halinde olanlar)
2711.21.00.00.00 Doğal gaz                                                                                                                                     
  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 Metreküp
  Diğerleri 0,0230 Metreküp
  (Gaz halinde olanlar)
2711.29.00.00.11 Propan                                                                                                                                                     1,7780 Kilogram
  (Gaz halinde olanlar)
2711.29.00.00.12 Bütan                                                                                                                                                      1,7780 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 2,5000 Kilogram
  (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)
  (Petrol koku)
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 2,5000 Kilogram
  (Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 2,5000 Kilogram
  (Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Diğerleri 2,5000 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları                                                                                                                     2,5000 Kilogram
  (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 2,5000 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler  1,1209 Litre

 

 

(B) CETVELİ  
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,4985 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 2,4985 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta)                                                                                              2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2,4985 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,4985 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 2,4985 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, 2,4985 Kilogram
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 1,5007 Kilogram
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 2,4985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,4985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,4985 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 2,4985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,4985 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,4985 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,9390 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 0,9390 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                                      1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik yağları                                       1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin    1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar      1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar           1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.11  Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 1,5007 Kilogram
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri 1,5007 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 1,5007 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 1,5007 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 1,5007 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 1,1367 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 1,1367 Litre
 

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

 

1,5007

 

Kilogram

 

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

 

1,5007

 

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)
3403.19.20.00.00 Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar 1,5007 Kilogram
 

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

 

1,5007

 

Kilogram

 

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

 

1,5007

 

Kilogram

 

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

 

1,5007

 

Kilogram

 

  (2) Sayılı Cetvel
(II) SAYILI LİSTE  
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar  
 – Otobüs 1
 – Midibüs 4
 – Minibüs 9
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]  
   – Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)  
    — İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 15
    — İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar 15
    — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
   – Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
    — Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 15
    — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
   – Diğerleri
    — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar

   — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar

   — Diğerleri

 

  

 

 

 

 

 

 

—-

 

60

60

60

    — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
     — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

 

—- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Diğerleri

 

 

 

110

110

110

 

 

     —Diğerleri

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

     —- Diğerleri

 

110

110

    — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
     — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

160

     —- Diğerleri

— Diğerleri

160

160

    — Sadece elektrik motorlu olanlar
     — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 37
     — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 60
     — Motor gücü 120 kW’ı geçenler 84
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7
87.04              Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  
  (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)  
   – Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);  
    — Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler 10
    — Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler 52
    — Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler 75
    — Sadece elektrik motorlu olanlar
     — Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 37
     — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 60
     — Motor gücü 120 kW’ı geçenler 84
   – Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
    — Sadece elektrik motorlu olanlar 10
    — Diğerleri 10
   – Diğerleri
    — Sadece elektrik motorlu olanlar 4
    — Diğerleri 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)                                                         [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 4
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları                                                                                                                                                                 4
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)                                                   (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)  
 – Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler 22
 – Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler 37
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 22
8711.60.90.00.11 Motor gücü 20 kW’ı geçenler 37
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 22
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları                                                   [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri                                                       (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 6,7
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri                                                                                         (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 6,7
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) 8
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

 

(4) Sayılı Cetvel
(IV) SAYILI LİSTE
 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

1604.31.00.00.00 Havyar 20
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20
3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç) 20
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 20
3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları 20
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 20
  (Saç losyonları, boyaları, v.b)  
3305.90 Diğerleri 20
33.07 Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 20
  Traş köpüğü ve traş kremi 6,7
3401.11.00.90.00 Diğerleri (Yalnız traş sabunu) 6,7
4103.90.00.00.11 Diğer hayvanların yaş derileri 20
  [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]  
4103.90.00.00.12 Diğer hayvanların kuru derileri 20
  [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]  
4103.90.00.00.13 Diğer hayvanların pikle derileri 20
  [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]  
4103.90.00.00.19 Diğerleri 20
  [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]  
43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 20
  [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]  
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) 20
  (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)  
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin) 20
  (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)  
  (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)  
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 20
  (Kurşun kristalden ayaklı bardak)  
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 20
  (Kurşun kristalden ayaklı bardak)  
7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 20
  (Kurşun kristalden el imali bardak)  
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20
  (Kurşun kristalden  el imali bardak)  
7013.33.19.00.00 Diğerleri 20
  (Kurşun kristalden makina imali bardak)  
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20
  (Kurşun kristalden makina imali bardak)  
7013.33.99.00.00 Diğerleri 20
  (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)  
7013.41.10.00.00 El imali olanlar 20
  (Bardak hariç)  
  (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)  
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 20
  (Bardak hariç)  
  (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)  
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 20
  (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)  
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 20
8214.20.00.00.11 Çıt çıt tipi tırnak makasları 20
  [Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)]  
8214.20.00.00.19 Diğerleri 20
  (Kaşık, çatal vb. takım halinde)  
8215.10.20.00.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20
  (Tek kaşık, çatal vb.)  
8215.91.00.90.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6,7
  [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]  
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 6,7
  (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)  
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6,7
  (Katı yakıtlı)  
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 6,7
  (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)  
8419.19.00.00.19 Diğerleri 6,7
  (Çamaşır kurutma makinaları)  
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar 6,7
  (Bulaşık yıkama makinaları)  
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 6,7
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 6,7
  (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 6,7
  (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler 6,7
  (Çamaşır yıkama makinası)  
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)                   6,7
  (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)  
8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 6,7
  (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)  
8450.19.00.00.19 Diğerleri 6,7
  (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)  
8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar 6,7
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 3
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7
  (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)  
85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) 6,7
  (Elektrikli)  
8510.10.00.00.00 Traş makinaları 6,7
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) 6,7
8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 20
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 25
8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları 20
8517.12.00.00.19 Diğerleri 20
  [Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]  
8517.69.30.00.00 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar 20
  (Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)  
8517.69.90.90.24 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları 20
8517.69.90.90.29 Diğerleri 20
  (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)  
85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri 20
85.19 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç) 6,7
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) 6,7
  (Manyetik mesnetler)  
8523.29.15.00.18 Video bantları 6,7
  (Diğer manyetik mesnetler)  
8523.29.19.00.00 Diğerleri 6,7
  (Yalnız video bantları)  
  (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)  
8523.41.10.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7
  (Yalnız lazer diskler)  
  (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)  
8523.41.30.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7
  (Yalnız lazer diskler)  
  (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)  
8523.41.90.00.00 Diğerleri 6,7
  (Yalnız lazer diskler)  
  (Diğer optik mesnetler)  
8523.49.10.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD) 6,7
  (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)  
8523.49.20.00.00 Diğerleri 6,7
  (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)  
8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] 20
8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 20
8527.12 Cep tipi radyo kaset çalar 20
8527.13 Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar 20
  (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.19.00.00.00 Diğerleri 6,7
  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20
  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20
  (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.59.00.00 Diğerleri 20
  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20
  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20
  (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.21.98.00.00 Diğerleri 20
  (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)  
8527.29.00.00.00 Diğerleri 20
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.91.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.91.19.00.00 Diğerleri 6,7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.91.35.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6,7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.91.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.91.99.00.00 Diğerleri 6,7
8527.92.10.00.00 Çalar saatli radyolar 6,7
  (Saatli radyolar)  
8527.92.90.00.00 Diğerleri 6,7
  (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  
8527.99.00.00.00 Diğerleri 6,7
85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç)       6,7
8543.70.03.00.00 Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları 20

 

 

8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 20
  (Saat kayışları)  
9113.90.00.30.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar 20
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 20
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 20
9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 20
95.04 Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 20
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) 20
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.03.2018