Bülten 2018

Bülten 2018-145 2019 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Durumu

BÜLTEN 2018-145

2019 YILINDA VERGİ VE TÜRK TİCARET KANUNLARI GEREĞİNCE KULLANILACAK DEFTERLERİN AÇILIŞ 

VE

2018 YILINDA KULLANILAN DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ (*)

2019 yılında kullanılacak defterlerin açılış ve 2018 yılında kullanılan defterlerin kapanış tasdiki aşağıdaki tabloda belirtilen zamanlarda noterler tarafından yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında tasdike tabi defterlerin tasdik işlemlerinin yaptırılmaması halinde, idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, zorunlu olarak açılışı yapılmamış veya kapanış kaydı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilecektir.

Vergi Usul Kanununa göre, tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerin;

a-Tasdik süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması halinde VUK Md. 352/II-6. ‘ya göre ikinci derece usulsüzlük cezasını,

b-Yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler (hiç tastik edilmemiş sayılır) VUK.Md. 352/I-8.’ye göre birinci derece usulsüzlük cezasını (Bu fiil aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden usulsüzlük cezasının 2 kat kesilmesine neden olur) ,

gerektirir.

Ayrıca, matrahın takdiri nedeniyle farklı vergi ve vergi ziyaı cezasına muhatap olunabilir. Katma Değer Vergilerinin indirimi de kabul edilmeyebilir.

Vergi Usul Kanununa göre defter kapanış tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaz.

 

Defter Noter Açılış Onayı Durumu ve Zamanı Noter Kapanış Onayı

Durumu ve Zamanı

VUK TTK VUK TTK
Yevmiye Defteri Var

2018 Aralık Ayı (**)

Var

2018 Aralık Ayı (**)

Yok Faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2019 Haziran ayındadır.
e-Yevmiye Defteri Yok Yok Yok Yok
Envanter Defteri Var

2018 Aralık Ayı (**)

Var

2018 Aralık Ayı (**)

Yok Yok
Defteri Kebir Yok Var

2018 Aralık Ayı (**)

Yok Yok
e-Defteri Kebir Yok Yok  Yok  Yok
Yönetim Kurulu Karar Defteri(A.Ş.) —— Var

2018 Aralık Ayı (**)

—– Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2019 Ocak ayındadır.
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(A.Ş.-Ltd Şti.) —— Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok —– Yok
Pay Defteri(Ltd.Şti.-A.Ş.) —— Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok —- Yok
Ayrı Tutulan Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.) —— Var

2018 Aralık Ayı (**)

—- Müdürler kurulu karar defteri kapanış tasdik zamanı faaliyet dönemi takvim yılı olanlarda 2019 Ocak ayındadır.
Genel Kurul Toplantı ve müzakere Defterine Ltd.Şti. Müdür veya Müdürler Kurulu Kararları Yazılıyorsa (Ltd.Şti) ____ Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok Yok ———
Serbest Meslek Defteri “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda (***) Yok ——— Yok ——-
İşletme Defteri “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda (***) Yok ——– Yok ——-
Basit Usulde Defter “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda (***) Yok ——— Yok ——-
Damga Vergisi Defteri (DV Sürekli Yükümlüler) Var

2018 Aralık Ayı (**)

——– Yok ——-


Not:

(*)- Yukarıdaki tablo öteden beri işe devam eden ve hesap dönemi takvim yılı olanlar için hazırlanmıştır.

Hesap dönemleri  Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme  tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

Defterlerini tasdik ettirmek zorundadır(VUK MD.221).

(**)- Defterlerinde yeterli sayfa olanlar ve bu defterlerini  ertesi yılda kullanmak  isteyenler Ocak ayı, hesap dönemi Maliye Bakanlığınca tespit edilenler, bu dönemin ilk ayı içinde  tasdiki yeniletmeye(ara tasdik) mecburdurlar(VUK Md.222).

Yevmiye Defteri ve A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri yenilemesi(ara tasdik) yapılmadan önce kapanış onayı yapılması gerekmektedir.

(***) 486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre serbest meslek erbabı, basit usulde mükellefler ve işletme defteri tutanlar 2019 yılında defterlerini GİB Web sayfası üzerinden “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda tutacaklardır.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.12.2018