Bülten 2018

Bülten 2018-32 Diğer Ücretlerin 2018 Yılı Şubat Ayında Tarhı ve Ödeme Esasları

BÜLTEN 2018-32

DİĞER ÜCRETLERİN 2018 YILI ŞUBAT AYINDA TARHI VE ÖDEME ESASLARI 

Gelir Vergisi Kanununda Diğer Ücretli Kapsamında Sayılan Hizmet Erbapları Şöyledir(GVK.Md.64/1-5)

– Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

– Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

– Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

– Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

– Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Karne Alma Mecburiyeti (VUK.Md.247).

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 247 nci maddesine göre, diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecbur olup vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veya değişikliğin meydana geldiği tarihten başlayarak bir aydır.

Diğer Ücretlerde Vergilendirme Dönemi (GVK.Md.108)

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.

Diğer Ücretlerin Tarh Zamanı (GVK.Md.109)

Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde, tarh edilir.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Diğer Ücretlerin Tarh Yeri (GVK.Md.106)

Diğer ücret sahiplerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesince tarh olunur.

Diğer Ücretin Hesabı (GVK.Md.64 Son fıkra)

Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir. Buna göre, 2018 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbabının safi ücreti, 2018 takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçilere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak hesaplanmaktadır. 2018 yılında diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi Şubat/2018 ayında hesaplanmakta ve tahakkuk eden gelir vergisi de iki eşit taksitte Şubat-Ağustos/2018 aylarında ödenmektedir.

Diğer ücretliler tarafından ödenecek verginin hesaplanması:

2018 Takvim Yılı Başında Geçerli

Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029.50 x 12)

24.354 TL
Safi Ücret Tutarı (24.354 x %25) 6.888,50 TL
Yıllık Vergi Matrahı 5.332 TL
Hesaplanan Vergi Tutarı (6.888,50 x %15) 1.033,28TL
Şubat/2018’de Ödenecek Vergi Tutarı 516,64 TL
Ağustos/2018’de Ödenecek Vergi Tutarı 516,64 TL

 Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri (GVK.Md.110)

Takvim yılı içinde işe başlayan Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.

Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur.

Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme (GVK.Md.118)

Diğer ücretlerin vergisi:

– Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci (Şubat), diğer yarısı sekizinci ayında(Ağustos);

– Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında(Ağustos);

– Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda;

Ödenir.

Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu(VUK.Md.251).

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü  kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tâyin  ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde:

Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsili olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer ihbarname ile tebliğ edilir. Karnesiz tesbit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır.

Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen iş verenden tahsil olunur.

İş verenler, yukarıdaki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,13.02.2018