Bülten 2018

Bülten 2018-41 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BÜLTEN 2018-41

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10.03.2018 gün ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı “ Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 35 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanun 14 adet kanun ile ilgilidir.

Vergi kanunları ile ilgili düzenlemeler aşağıdadır.

Vergi Usul Kanunu:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tasdik Makamı” ile ilgili 223 ncü maddesinin üçüncü fıkrası,

“Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.”

Şeklinde iken  aşağıdaki gibi değişmiştir.

“Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilir.”

Harçlar Kanunu

Harçlar Kanununun “Özel Kanunlardaki Hükümler” ile ilgili 123 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve limited şirketlerin” ibaresi, limited şirket ve kooperatiflerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Anonim, eshamlı komandit ve (limited şirketlerin)  limited şirketler ve kooperatiflerin  kuruluş pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil) bankalar finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)( bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

Diğer kanun değişikliklerine özet olarak aşağıda yer verimiştir.

7099 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/Kaldırılan

Maddeler

Yürürlük Tarihi
1 2644 Tapu Kanunu 26 Yayım Tarihi
2 213 Vergi Usul Kanunu 223 15.03.2018
3 492 Harçlar Kanunu 123 Yayım Tarihi
4,5,6 634 Kat Mülkiyeti Kanunu 10,12,14 Yayım Tarihi
7,8,9 1163 Kooperatifler Kanunu 2,61,89 Yayım Tarihi
10 2464 Belediye Gelirleri Kanunu Mük.Md.79 Yayım Tarihi
11 4342 Mera Kanunu 14 Yayım Tarihi
12,13 4458 Gümrük Kanunu 218,241 Yayım Tarihi
14,15 4708 Yapı Denetimi Kanunu 2,3 Yayım Tarihi
16,17 5393 Belediye Kanunu Ek Md 3, Geç.Md.10 17 nci Madde

10.09.2018

18,19 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 11,100 Yayım Tarihi
20 6083 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 9 Yayım Tarihi
21,22,23,24,25,26 6102 Türk Ticaret Kanunu 40,64,428,430,431,

575,585,587,

24,25 ve 26 ncı Maddeler

15.03.2018

27,28,29,

30, 31,32,33

6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 4,5,7,11,14,1518, Yayım Tarihi
34 Yürürlük Maddesi    
35 Yürütme Maddesi   Yayım Tarihi

 

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,11.03.2018