Haberler

Serbest Bölgelerde TL Uygulaması

SERBEST BÖLGELERDE  TL UYGULAMASI

11 Mayıs 2017 gün ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren 2017/10051 sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

“SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

Madde 1

(1)Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile yapılabilir.

(2)Serbest Bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.

Madde 2

(1)Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.

(2)Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde belirlenir.

Madde 3

(1)Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenir.

Madde 4

16.08.1995 tarihli ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla yapılabilecek ödemelere dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5

Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6

Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanlığı yürütür.”

Bu karar, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun  aşağıda yer alan 9 ncu maddesinde verilen yetkiye dayanılarak  yayınlanmıştır.

“Kambiyo ve hizmetler:

Madde 9 – Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir.

Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır.”

Bu hükme göre, Serbest bölgelerdeki her türlü ödemeler dövizle yapılır. Ancak, Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilmektedir.

Bakanlar Kurulunun yukarda yer verilen yetkiye dayanılarak yayınladığı kararında; Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler dövizle yapılabildiği gibi Türk Lirası ile de yapılabilecektir. Bu ödemelerin dışındaki tüm ödemeler Türk Lirası ile ödenecektir.

Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği üzere, Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenmesi gerekmektedir.

Bu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılan 16.8.1985 tarih ve 85/9801 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı (Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla yapılabilecek Ödemelere Dair Karar) hükmü ise ;

“Serbest Bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemeler 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunda belirtilen dövizle yapılır.

Ancak, bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ile kiralar Türk Lirası üzerinden ödenebilir. Bölge Müdürlüğü ile bu bölgelerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara bütün ödemeler Türk Lirası ile yapılır. “ şeklindeydi.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 24.05.2017