Haberler

Damga ,Katma Değer ve Özel Tüketim Vergilerinde Değişiklik Yapan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

3 Şubat 2017 gün ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;

1-31/01/2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde,

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri”ne ait damga vergisi oranının “0” sıfır olarak uygulanacağına dair açıklamalarına yer verilmiştir.

2-31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 7 ve 8 nci maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

3- 31/01/2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2,3,4,5 ve 6 ncı maddelerinde;

Büyükşehirlerdeki lüks ve birinci sınıf konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan arsa birim m2 vergi değerleri güncelliğini kaybettiğinden, 500 ve 1000 TL olarak uygulanan limitler, 1/1/2017 tarihinden itibaren alınan yapı ruhsatlarından itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla 1000 ve 2000 TL olarak güncellenmiş,

% 18 KDV oranına tabi olan konut teslimlerine ilişkin olmak üzere 31/3/2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 8 KDV oranı uygulaması, 30/9/2017 tarihine kadar uzatılmış,

2016 yılının başlarında önce KDV oranını % 1 yapılmış daha sonra ise istisna kapsamına alınan yem ve gübre teslimleri, mükelleflerin  uygulamalarında karışıklığa meydan vermemesi adına KDV oranlarını belirleyen listeden çıkarılmış, aynı zamanda yabancı bayraklı gemilerin Türk bayraklı gemilere geçmelerini teşvik etmek amacıyla, deniz araçları türlerinden yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde KDV oranı % 1’e indirilmiş,

Mobilya teslimlerinde % 18 olarak uygulanan KDV oranı 30/4/2017 tarihine kadar % 8’e indirilmiş, (2017/9759 sayılı BKK eki 1 sayılı cetvel)

İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilebilecek KDV’nin alt sınırı 10.000 TL’ye indirilmiştir.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.02.2017

www.erdogduozymm.com