Bülten 2017

Bülten 2017-32 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergilerinde Yapılan Değişiklikler

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/32 )

2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

3 Şubat 2017 gün ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kararlar;

1-Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Değişiklikler.

a- Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

b-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri,

Damga Vergisi Oranları binde 9,48 iken 03.02.2017 tarihinden itibaren “0” sıfır olarak belirlenmiştir.

2-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında değişiklikler.

a-Konut teslimlerinde KDV oranı yeniden belirlenmiştir.

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;

Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

– Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),

– Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18),

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

– Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı(%8),

– İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18),

uygulanır.

b-%18 oranına tabi konutların tesliminin KDV oranının %8 olarak uygulanacağı tarih 31.03.2017 tarihinden 30.09.2017 tarihine uzatılmıştır.

c- Katma Değer Vergisi oranları ile ilgili (I) sayılı listenin 19 ve 20 nci sıralarında yer alan gübre ve yem tam istisnaya tabi olduğundan yürürlükten kaldırılmıştır.

19 ncu sıra, “19-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” şeklinde olmuştur.

Buna göre, sözü edilen taşıtların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

d- Aşağıdaki listede belirtilen malların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

G.T.İ.P. NO: Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82 Bambudan olanlar
9403.83 Hintkamışından
9403.89 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

e-Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmı, yılı içinde iade edilir.

2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

3-Özel Tüketim Vergisi Oranında Yapılan Değişiklikler

a-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki aşağıdaki eşyaların oranları

G.T.İ.P.NO: Eşyanın Tanımı Eski ÖTV Oranı % Yeni ÖTV Oranı %
8901.10.10.00.11 18 Gros tonitolayı geçmeyen gezinti gemileri 6,7 (0)   Sıfır
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri 6,7 (0)   Sıfır
8901.03. Yatlar,kotralar, tekneler ve gezinti gemileri 6,7 (0)   Sıfır

b-Aşağıdaki malların ÖTV oranı 30.04.2017 tarihine kadar % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

GTİP Numarası Mal İsmi
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 84 15.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 84 (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı) Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19 Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama

makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üsten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı

olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

4-Bu kararname Yayınlandığı Tarih İtibariyle Yürürlüğe Girmiştir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.02.2017

www.erdogduozymm.com