Bülten 2017

Bülten 2017-71 Motorlu Kara Aracı Kiralama Hizmetlerine İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

BÜLTEN 2017-71

MOTORLU KARA ARACI KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin 8.000 TL’lik had, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Sözü edilen Genel Tebliğ ile, konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak yer verilmiştir.

Bu tebliğde kapsam ve tutar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kapsam ve Tutar

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda;

a-Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

b-Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

c-İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar (Bankalar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi) kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Daha sonra, 9 Haziran 2017 gün ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 480 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsama,

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” hükmü ilave edilmiştir.

Aynı tebliğin,  kapsamda olmayan tahsilat ve ödemeler kısmına,

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”hükmü  ilave edilmiştir.

Kapsam maddesi 1 Temmuz 2017, kapsamda olmayan madde 9 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,09. 06 .2017