Bülten 2016-99 01.01.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.12.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-99)

01.01.2017 TARİHİ İTİBARİYLE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı  07.12.2016 tarihinde  yayınladığı duyuruda, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter uygulayacakları belirlemiştir.

Bu belirlemeye göre;

a-2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 01.01.2017 tarihinden itibaren,

b-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol ve petrol ürünleri)  imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren ) (1.10.2016 tarihinden önce lisans alan mükellefler için bu tarih 1/1/2017’dir.)

c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları(Kolalı Gazozlar, alkollü içkiler, tütün içeren purolar, sigaralar) imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), (1.10.2016 tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler için bu tarih 1/1/2017’dir.)

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.