Bülten 2016

Bülten 2016-106 2017 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 28.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/106 )

2017 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 

25 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de 15 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde 2017 yılında uygulanacak özel iletişim vergisi tutarı açıklanmıştır.

İlgili genel tebliğ aşağıdadır.

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 15)

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.