Bülten 2016

Bülten 2016-97 2017 Yılında e Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 17.12.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-97)

2017 YILINDA e-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER

e-Arşiv Fatura Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi  kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükelleflerden;

İnternet üzerinden satış yapanlar ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e Arşiv Uygulamasına geçme mecburiyetindedir.

Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 1.1.2016 tarihinde, 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

İnternet satışı, mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimidir.

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır.

e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında olan mükellefler;

a- e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

b- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

c-Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.