Bülten 2016-101 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.295)

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 23.12.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016-101)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 295)

23 Aralık 2016 gün ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1-Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Gelir Vergisi Kazanç İstisnası

6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin başlığı  “Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” iken “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası”  olmuştur. “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Okul öncesi eğitim” ibaresi “Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.

Bu hükümle; özel kreş ve gündüz bakımevlerine de istisna tanınmıştır. Yapılan değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki, özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır.

2-Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar

6728 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ve 6745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi  değiştirilmiştir.

Bu değişikliklerle,

a-Gelir Vergisi Kanununun 40/7 nci maddesine göre, ticari kazancın tespitinde, Safi kazancın tespit edilmesi için vergi usul kanununa göre ayrılan amortismanlar indirim yapılmakta iken amortisman yoluyla gider yazılması gereken işletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir. Bu hüküm, 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b-Gelir Vergisi Kanununun 74/6 ncı maddesiyle, kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar gayrimenkul sermaye iradının safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılırken  bu maddeye eklenen hükümle kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar indirim konusu yapılabilecektir. Bu hüküm, 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3- Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca 193 sayılı Kanunun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması

6745 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişik 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğin kapsamına, yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar girmektedir.

Yapılan değişiklik ile söz konusu kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu kurumlarca elde edilen 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

Bu uygulama söz konusu kurumların 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edecekleri gelirler için geçerli olup, bu tarihten önce elde edilen gelirler üzerinden anılan fıkralar kapsamında bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılması gerekir.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.