Bülten 2016

Bülten 2016-88 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 25.11.2016.

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/88 )

6761 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6761 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun24 Kasım 2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun 14 maddeden oluşmaktadır. Vergi Kanunları ile ilgili 4 madde, diğer kanunlarla ilgili 8 madde ve birer adet yürürlük ve yürütme maddeleri bulunmaktadır. Maddeler itibariyle kanunlar:

a-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1 nci madde)

b-351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu (2 ve 3 ncü maddeler)

c-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununu (4 ncü madde)

d-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununu( 5 nci madde)

e-4734 sayılı Kamu İhale Kanununu (6 ncı madde)

f-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu (7 nci madde)

g-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (8 nci madde)

h-2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (9,10 ve 11 nci maddeler)

ı-6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (12 nci madde)

i-Yürürlük (13 ncü madde)

k-Yürütme (14 ncü madde)

Vergi Kanunları ile ilgili değişiklikler

MADDE 4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi eklenmiştir.

(Yayın tarihinde yürürlüğe girer)

Bu madde ile, Serbest bölge ilan edilen bölgelerde bulunan arazi sahiplerinin arazi emlak vergisi, arazilerinin tapusunu kullanıcı lehine tapuda tescil edilinceye kadar emlak vergisinden (arazi vergisi) muaf tutulacağı hükmedilmiştir.

MADDE 5- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir.

(Yayın tarihinde yürürlüğe girer)

Bu madde ile, serbest bölgeye veya serbest bölgeden yapılan ihraç amaçlı yük taşımacılığı KDV’den istisna edilmiştir.

MADDE 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,”

(Yayın tarihinde yürürlüğe girer)

Bu madde ile, ÖTV Kanununa ekli II sayılı listesinin 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan taşıtların ÖTV matrahı belirleme yetkisi maddede yer akan sınırlar içinde tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yapılan değişiklikle, bu taşıtlar için de özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye de Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiştir.

MADDE 12- 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılmaz.”

(Yayın tarihinde yürürlüğe girer)

Bu madde ile, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından süresinde başvurmadığı için yararlanma hakkı elde edememiş veya başvurduğu halde ödeme yönünden yapılandırması ihlal olmuş mükelleflere, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 19/08/2016 tarihini takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapılması şartıyla, anılan fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı verilmektedir.

6761 sayılı Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız