Bülten 2016

Bülten 2016-89 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanma Haklarını Kaybedenlerin Yeniden Yararlanması Hakkındaki 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 26.11.2016.

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/89 )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDAN YARARLANMA HAKLARINI KAYBEDENLERİN YENİDEN YARARLANMASI HAKKINDAKİ 

6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 3)

25 Kasım 2016 gün ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında (inceleme tarhiyat safhasında bulunan işlemler ) başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme süresini geçirmesi nedeniyle Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, anılan fıkra hükümlerinden yeniden yararlanma hakkı veren ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 1 inci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde sözü edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında inceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler;

1-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri.

2-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları.

3-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları.

4-Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri.

5-Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar.

Bu genel tebliğe göre, yeniden belirlenen başvuru ve ödeme süreleri;

a-Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 20.08.2016 tarihi ile 31.10.2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere Kasım/2016 ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti yine Kasım/2016 ayı sonuna kadar ödenecektir.

b-Bu  kapsama giren mükellefler, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe (Ek:4/A) ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

c-Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuran mükelleflerin, yapılandırılan borçlarına ilişkin ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri gerekmekte olup, yapılandırılan borçların tamamının bu tarihe kadar ödenmesi durumunda, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

d- Bu kapsamda olan  ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 20.08.2016 tarihi ile 31.10.2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnameleri üzerine süresinde Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu tutarları 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri şartıyla, anılan fıkra hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

e-Bu kapsamda olmak üzere süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden mükelleflerin, ihlale konu tutarları 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri durumunda bu tutarlara Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı hesaplanmayacak ancak yapılacak ödemelere, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılmayacaktır.

f-Bu kapsamda  yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldığı dikkate alındığında, ödeme süresi uzatılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

g- Bu kapsamdaki mükellefler tarafından, 20.08.2016 tarihi ile 31.10.2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen ve kapsama giren vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için dava açılmış olması halinde bu davalardan da 30 Kasım 2016 tarihine kadar vazgeçilmesi gerekmektedir.

Bu konuda daha geniş ve örnekli açıklama ilgili genel tebliğde bulunmaktadır. İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.