Bülten 2016

Bülten 2016-61 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndiriminde Sermaye Avanslarının Durumu Hakkında Kurumlar Vergisi Tebliği 10

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,08.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/61)

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINDA FAİZ İNDİRİMİNDE SERMAYE AVANSLARININ DURUMU HAKKINDA

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 10

05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ ile;

1-Sözü edilen tebliğin” 10.6 Sermaye Artırımında  İndirim” başlıklı  kısmına, “10.6.3.1.1.Sermaye Avanslarının Durumu” kısmı ilave edilmiştir.

Buna göre; İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a-Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve

b-Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınmasının mümkündür.

2-Sözü edilen Tebliğin “32. Kurumlar Vergisi Oranı ve Geçici Vergi” başlığı “32. Kurumlar Vergisi Oranı, Geçici Vergi ve İndirimli Kurumlar Vergisi” olarak değiştirilmiş, bu başlıktan sonra gelmek üzere  “32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi” bölüm başlığı ve bu bölümden sonra gelmek üzere ise  “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” bölümü eklenmiştir.

faiz indiriminde sermaye avanslarının durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu bölümde yapılan açıklamaların başlıkları aşağıdadır.;

32.2.1-İndirimli kurumlar vergisinin kapsamı

32.2.2. İndirimli vergi oranından yararlanamayacaklar

32.2.3. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

32.2.4. İndirimli vergi uygulamasına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki

32.2.5. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması

32.2.6. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı ve indirimli vergi oranı uygulamasında öncelik sırası

32.2.7. Kurumlar vergisi matrahının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen kazançtan düşük olması

32.2.8. Tevsi yatırımlardan doğan kazançlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması

32.2.9. Kanunda belirtilen şartlara uyulmaması halinde yapılacak işlemler

32.2.10. Teşvik belgeli yatırımların devri

–    32.2.10.1. Yatırımın faaliyete geçmeden önce devredilmesi durumu

–    32.2.10.2. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devredilmesi durumu

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.