Bülten 2016

Bülten 2016-73 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binaların bina inşaat harcı ve imar harçları istisnası 48 Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/73 )

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN BİNALARIN BİNA İNŞAAT HARCI VE İMAR HARÇLARI İSTİSNASI

(48 NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek.1 nci maddesine göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında kanunda yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Ek 2 nci maddesinde ise bina inşat harcı istisnaları yer almaktadır.

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrası ile “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler 29 Eylül 2016 gün ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nın 48 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Bu genel tebliğe göre;

Aynı kanunun ek 2 nci maddesi istisna hükümleri ile ilgilidir. Bu maddenin (d) fıkrasında yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcı istisnası getirilmiştir.

Diğer taraftan, 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna getirilmiştir. Söz konusu harçlar şunlardır

a-Parselasyon harcı.

b-İfraz ve tevhit harcı

c-Plan ve proje tasdik harcı.

ç-Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı.

d-Yapı kullanma izni harcı.

6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden (9/8/2016) önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten sonra inşa edilecek yapı ve tesisler de bu istisnadan faydalanabilecektir.

Bu konular ile ilgili olarak daha fazla bilgi için ilgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.