Bülten 2016

Bülten 2016-30 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.01.2016

BÜLTEN (E.Ö 2016/30)

6655 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

1 Ocak 2016 gün ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6655 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da değişiklik yapılan kanunlar aşağıdadır.

Madde 1-6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

Madde 2-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 3-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 4-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Madde 5-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Madde 6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Madde 7- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Bu kanunlardan vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıdadır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu:

Bu kanunun 29 ncu maddesinde, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna işlemler yer almaktadır. Bu maddeye eklenen z bendi aşağıdadır.

“z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).”

Bu hüküm yayın tarihi olan 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

– Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarının vergilendirilmesini düzenleyen geçici 67 nci maddesinin,

– Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin geçici 68 inci maddesinin,

uygulama süreleri 31.12.2015 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Madenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 tarihidir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

-Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde uygulanan tecil ve terkin işlemlerine ilişkin geçici 17’nci maddesinde yer alan düzenlemenin uygulama süresinin 31/12/2015 olan bitiş tarihi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Bilgisayar ve donanımlarının Millî Eğitim Bakanlığına bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinin; bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi istisnasına ilişkin geçici 23’üncü maddesinin uygulama süresinin 31/12/2015 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimine ilişkin 31/12/2015 tarihine kadar uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin geçici 31’inci maddesi hükmünün 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Madenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 tarihidir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2’nci maddesinde yer alan;

-Dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri,

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri,

-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının ve tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına yönelik düzenlemenin uygulama süresi,

31/12/2015 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması,

Madenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2016 tarihidir.