Bülten 2016

Bülten 2016-02 2016 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Ceza Miktarlarından Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/02 )

2016 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

25 Aralık 2015  gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 460 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2016 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları:

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

  2015Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
1-Yıllık    
-Alış tutarı 160.000 168.000
– Satış tutarı 220.000 230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 168.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

  2015Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
Fatura Düzenleme Sınırı 880 900

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri (VUK Md.313).

  2015Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 880 900

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2015Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 120,00 126,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 77,00 80,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 39,00 40,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00 19,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60 11,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 5,00
İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 66,00 69,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 39,00 40,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 18,00 19,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 10,60 11,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,80 5,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,60 2,70

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2015Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 200 210
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 106.000 110.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 200 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 106.000 110.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 200 210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800 5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 250 260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 770

150.000

800

 158.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.060 1.100
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 770 800

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2015Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 1.370
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 690
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 340
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.060.000 1.100.000