Bülten 2015

Bülten 2015-67 2015 Yılı Mali Tatil Uygulaması ile İlgili Açıklamalar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul, 05.07.2015

(BÜLTEN 2015-67)

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun ve bu kanuna ilişkin olarak yayınlanan Genel Tebliğlere göre 2015 yılı Mali Tatil uygulamaları aşağıdaki gibi olacaktır.   

1-Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannameler 2015 yılı için 27 Temmuz 2015 tarihine kadar uzamış sayılacaktır.

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılacaktır. Buna göre bu beyannamelere göre ödeme 30 Temmuz akşamına kadar yapılabilecektir.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi vb.) ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

2-Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan beyan, bildirim ve ödemelerin süresi 27 Temmuz 2015 tarihine kadar uzamıştır.  

3-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2015 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

4-Vergi Usul Kanunu’nun 149 uncu maddesi hükümleri kapsamında, kendilerinden devamlı bilgi istenilen kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişiler, verilme süresi sonu Mali Tatile rastlayan bilgileri(Ba, Bs), 31 Temmuz 2014 günü akşamına kadar gönderebilecektir.

5-Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin hükümlerin yer aldığı 215-219 uncu maddelerinde yer alan ve vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydedilmesi için verilen 10 veya 45  günlük süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

6-Malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez  ve mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamaz.

7-Mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde, kanunda öngörülen süreler, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

8- İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  uyarınca çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

Mali tatilde vergi mahkemesinde dava açma süresi uzamasına rağmen, vergi mahkemesinin kararları üzerine temyiz ve itiraz süreleri uzamamaktadır.