Bülten 2015

Bülten 2015-50 Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 20.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/50)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 gün ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” 6 Bölüm ve Ekler bölümünden oluşmaktadır.

Bu genel tebliğ, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye ilişkin olarak daha önce yayınlanan ÖTV Genel Tebliğlerinin yerine yayınlanan tek tebliğdir.

Bu tebliğ, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. Bu tarihten sonra daha önce bu konu ile ilgili yayınlanmış olan genel tebliğler yürürlükte olmayacaktır.

Tebliğde başlıklar aşağıdadır.

I- MÜKELLEFİYET

A- VERGİNİN KONUSU

1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu 2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı 3. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numarasının Tespiti 4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.İ.P. Numarasının veya Tanımının Değişmesi

B- TANIMLAR

1. İthalat 2. İlk İktisap 3. Kayıt ve Tescil 3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar 3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar 4. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar 5. Teslim ve Teslim Sayılan Haller

C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Ç- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

1. Mükellef

1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlarda

1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda

1.3. ÖTV Mükellefiyetinin Sona Ermesi

2. Vergi Sorumlusu

2.1. Mükellefin Türkiye İçinde İkametgâhının, İşyerinin, Kanuni ve İş Merkezlerinin Bulunmaması Halinde Sorumluluk

2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk  

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

A- İHRACAT İSTİSNASI

1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri

1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri

1.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri

2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri

3. İhraç Edilen Taşıtların Geri Gelmesi 4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler

5. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler

6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler

B- DİPLOMATİK İSTİSNA

1. Kapsam

2. İstisnadan Yararlanabilecekler

3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi

4. İstisna Uygulaması

5. Sorumluluk

C- DİĞER İSTİSNALAR

1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna

1.1. Tanımlar

1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna

1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması

1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması

1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna

1.4. İstisna Kapsamında İlk İktisabı Yapılan Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna

1.5. Ortak Hususlar

1.6. Sorumluluk

2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna

2.1. Kapsam

2.2. İstisna Uygulaması

3. Başbakanlık Merkez Teşkilatının Alımlarında İstisna

3.1. Kapsam

3.2. İstisna Uygulaması

4. Petrol Arama Faaliyetinde Kullanılmak Üzere Taşıt Alımlarında İstisna.

4.1. Kapsam

4.2. İstisna Uygulaması

4.3. Sorumluluk

5. İthalat İstisnaları

5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması

5.2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Numaralı Bendi Uygulaması

Ç- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ

1. Kapsam

2. Verginin Tecili

3. Verginin Terkini

4. İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi

5. İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi

D- İSTİSNALARIN SINIRI

E- VERGİ İNDİRİMİ

III- MATRAH, ORAN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A- MATRAH

1. Yurtiçinde Matrah

2. İthalatta Matrah

3. Özellikli Durumlar

4. Emsal Bedel

B- ORAN

1. Verginin Oranı ve Yetki

2. Özellikli Durumlar

2.1. On ve Daha Fazla Oturma Yeri Olan Taşıtlar

2.2. 87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar

2.3. Çift Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar

2.4. 87.04 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Sürücü Sırasından Başka Oturma Yeri veya Yanda Pencereleri Olan Taşıtlar

2.5. Üç Tekerlekli Motosikletler

2.6. Elektrik Motorunun Yanı Sıra Başka Bir Motora da Sahip Olan Taşıtlar

2.7. Birim Ağırlığı 100 Kilogramı Geçmeyen Deniz Taşıtları ile Şişirilebilir Botlar

2.8. İlk İktisaptan Önce Taşıtın Tadilatında Vergileme

C- MÜTESELSİL SORUMLULUK

1. İlk İktisap, Teslim veya İthalata İlişkin İşlemleri Gerçekleştirenlerin Müteselsil Sorumluluğu

2. İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı

2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller

2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ

B- BEYAN ESASI

C- VERGİNİN BEYANI

1. Beyanname Verme Zamanı

2. Beyanname İçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi

3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

3.1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

3.1.1. (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

3.1.2. Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) Kapsamındaki Taşıtlarda Beyan

3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Ç- TARH İŞLEMLERİ

1. Tarh Yeri

2. Tarhiyatın Muhatabı

3. Tarh Zamanı

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

E- VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ

F- DÜZELTME

1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV’nin Düzeltilmesi

2. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Halinde Düzeltme

2.1. Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtlarda Düzeltme

2.1.1. Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme

2.1.2. Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme

2.1.2.1. Kayıt ve Tescilden Sonra Taşıtın İadesi

2.1.2.2. İade Edilen Taşıtın Sonradan İlk İktisabı

2.1.3. İade Edilen Taşıt Yerine Başka Bir Taşıtın İlk İktisabı

2.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlarda Düzeltme

3. KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV’nin İadesi

G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNDE VERGİLEME

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı veya Devri

1.1. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri

1.2. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri

1.3. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi

2. İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

Ğ- İLK İKTİSAPTAN SONRA TAŞITIN TADİLATINDA VERGİLEME

1. Kayıt ve Tescilden Önce Tadilat

2. Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilat

V- GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A- 1/8/2002 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN TAŞITLAR

B- BİLDİRİMLER

1. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Kara Taşıtlarına Ait Bildirim Formu.

2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtlara Ait Bildirim Formu

3. Tadilat/Ek İmalat Yazısı Alanlara Ait Bildirim Formu

C- KAYIT DÜZENİ

Ç- DİĞER HUSUSLAR

D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

E- YÜRÜRLÜK

İlgili Genel Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.