Bülten 2015-55 Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik Faaliyetleri İle Yazılım Faaliyetleri Neticesinde Ortaya Çıkan Buluşlara Ait Kazançların Vergilendirilmesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 24.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/55) 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİ İLE YAZILIM FAALİYETLERİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA AİT KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 8 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

21 Nisan 2015 gün ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6518 sayılı Kanunun 82 nci maddesi  ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna “hakkında 5B maddesinde açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalar 1 Nolu Kurumlar Vergisi  Genel Tebliğine “5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna” olarak ilave edilmiştir. İlgili kanun hükmüne ve genel tebliğ açıklamasına göre,

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

-Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

-Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

-Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, 

-Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bu istisna gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

İstisnanın uygulanmasına ilişkin hususların yer aldığı genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.