Bülten 2015

Bülten 2015-82 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 457 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 10.11.2015

BÜLTEN(E.Ö.2015/82)

2015 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 457 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

10 Kasım 2015 gün ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde;  yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden Değerleme Oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasındaki hükme göre tespit edilir.

Bu hükme göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Tespit edilen yeniden değerleme oranı 2015 yılında uygulanacak olan vergi ve ceza  oran ve miktarlarının tespitinde de kullanılmaktadır.

Bu genel tebliğ aşağıdadır.

 

10 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29528

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.