Bülten 2015

Bülten 2015-46 448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile e Fatura ve e Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 04.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/46 )

448 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE E FATURA ve E DEFTER UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4 Nisan 2015 gün ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde (e fatura) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448) de değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikler aşağıdadır. 

1-Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır.

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez

2-397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.

3Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmakta iken bu hüküm kaldırılmıştır.

Ancak, genel tebliğde hangi ceza uygulanacağı belirtilmemiştir. Uygulanacak ceza Vergi Usul Kanunu 352 nci maddesi gereğince II. Derece usulsüzlük cezası olmalıdır.